Oбщи условия за ползване на услуги чрез уеб-сайта на Театър „СЪЛЗА И СМЯХ“, www.salzaismyah.bg

Осъществявайки достъп до услугите чрез уеб-сайта на Театър „СЪЛЗА И СМЯХ“, вие приемате и се съгласявате да спазвате изложените по-долу условия. В противен случай нямате право да използвате услугите.

За ползването на някои услуги се изисква приемане на специфичните условия за тяхното използване като, например Условия за закупуване на електронни билети. Преди да започне използването на някоя услуга Абонатът следва да се информира дали Операторът е въвел специални правила за нейното използване. Операторът е длъжен да публикува такива правила на интернет страниците си.

Настоящите Общи условия имат за цел регулирането на отношенията между Оператора и потребителите, които ползват предоставяните чрез уеб-сайта на театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ услуги. За ползване на тези услуги е необходимо да посочите валиден имейл и три имена или регистрация по начин, указан от театър „СЪЛЗА И СМЯХ“.

Посещението на потребител на която и да е страница от портала театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ се счита за приемане и съгласие за спазване на настоящите Общи условия.

Ползването на евентуално платени услуги чрез уеб-сайта на театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ се осъществява съгласно действащия към момента ценоразпис на театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ или трети лица-партньори на Оператора като обстоятелството, че услугата не е безплатна се указва изрично.

Театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ има право да добавя и спира услуги в уеб-сайта на театър „СЪЛЗА И СМЯХ“, да променя цената, структурата, начина за достъп и регистрация, както и да прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.

Театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена, мобилни номера и пароли или друга предоставена от потребителите персонална информация без тяхното предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите законови разпоредби.

Театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените на Потребителя услуги, ако последният с действията си накърнява доброто име на театър „СЪЛЗА И СМЯХ“, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава функционалността на средствата за предоставяне на услугите, включително и на други оператори, както и ако застрашава или препятства ползването на услугите от страна на други потребители.

Театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ има правото да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя в случай на неправомерни действия съгласно настоящите общи условия или при законосъобразно поискване от страна на компетентните органи.

Театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ има право да прекрати достъпа до услуги за потребители, които използват услугите за търговски или рекламни цели или за разработване и предоставяне на собствени услуги, освен ако това не е урегулирано в писмен договор с театър „СЪЛЗА И СМЯХ“.

Театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ има право да прекрати достъп до услугите си в уеб-сайта на театър „СЪЛЗА И СМЯХ“, както и да унищожи и/или закрие информация за и на потребител в случаите, когато потребителят не е използвал услугите в интернет уеб-сайта на театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ повече от 12 (дванадесет) месеца.

Театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на предоставяните услуги, дължащи се на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон или на натоварване на мрежата.

Театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ не носи отговорност, ако по вина на потребител е осъществен достъп до услуга, респективно, данни, от страна на неоторизирани лица.

Театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ не носи отговорност за евентуално претърпени загуби, пропуснати ползи или други щети, причинени на потребител в резултат от ползване на услуги чрез уеб-сайта на театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ от негова страна, или в резултат на невъзможност да се ползват услуги.

Театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ НЕ Е ОТГОВОРEН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ ИЛИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИсЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА УСЛУГА от уеб-сайта на театър „СЪЛЗА И СМЯХ“, ДОРИ АКО театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ.

Театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ не носи отговорност за неспособност на Потребител да ползва всяка една отделна услуга.

Театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица срещу потребител, свързани с ползването на услуги.

Театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ не носи отговорност за разпространение на съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа. В случай, че са налице неправомерни действия от вида, описан в предходното изречение, театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и уведомяване на компетентните органи.

Услугите на уеб-сайта на театър „СЪЛЗА И СМЯХ“ могат да се използват единствено от Потребител, приел настоящите Общи условия, Правните изисквания за ползване на интернет страниците на Оператора и специфичните условия за използване на съответните услуги, ако има такива.

Потребителят се счита за уведомен в случай на евентуална промяна в описаните общи условия при положение, че същите са актуализирани и публикувани в уеб-сайта на театър „СЪЛЗА И СМЯХ“.

Потребителят може да ползва предоставените му услуги само за собствени нужди и незабранени от закона цели.

Забранено е разпространението на всякакви съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа, както и всяко друго непозволено от закона съдържание.

Потребителят носи отговорност за опити да продобие неоторизиран достъп до чужди потребителски профили и потребителска информация.

Потребителят е длъжен да ползва предоставените му услуга по начин, който не нарушава нормалното функциониране на услугата.

Операторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия като евентуални промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване на настоящата страница.

За всички неуредени в тези Правила въпроси се прилагат разпоредбите действащото в Република България законодателство.